Jaroslav Wasserbauer
sklo
Narozen 24. 9. 1962, Nové Město na Moravě, Česká republika


...tak ako medzi inšpiráciou a tvorbou stoji umelec, tak pravdivosť umenia určuje len čas.

Rád by som spomenul knižku „O ostrovoch, ktoré nikdy nenavštívim". Táto je krásna nie len svojim obsahom ale i spracovaním. Veľmi poetickým spôsobom opisuje približne 30 ostrovov, ktoré ležia tisícky kilometrov od kontinentov a všetkého známeho. Každý z nich má svoj príbeh, svoje tajomstvo. Ostrovy sú v knižke opísané nie len históriou, ale aj kartograficky. Kniha inšpiruje ku vlastnej predstave každého z nich.
Rovnako to je s Jaroslavovými sochami. Svojou spontánnosťou, prstokladom, farebnosťou, tvarom a vlastne všetkým, vo mne evokujú nepreskúmané a vzdialené ostrovy. Poznáme síce ich základnú faktografiu, vnútro však zostáva tajomné a veľkorysé. Každý v nich môže nájsť to, čo momentálne hľadá...
Sú to nepreskúmané ostrovy, ktoré ležia ďaleko od turistických trás výletných parníkov, ďaleko od maistreamu.                     
                                                                                                                                                                               

                                                                                  galerie sklo small        Akademický sochař Juraj Opršal                                                                                                   

...Just as the author is standing between inspiration and creation, the truthfulness of art is given only by time....

I would like to mention the book „About islands I am never going to visit“. It is beautiful not only because of its content but also due to the way it is written. In a very poetic way, it describes about 30 islands that lie thousands of kilometres away from continents, from our world. Every single island has its own story, its secret. The islands are described not only through its history but also from a cartographic perspective. The book provokes us to imagine each of them in their own way. And its just like the way it works with Jaroslav ́s statues. By their spontaneity, colouring and in fact everything they evoke about unexplored and distant islands. We know their cartography but the inside is still mysterious and hidden. Each of us can find what we are looking for. These are unexplored islands lying far away from the cruise ship voyages, far from the mainstream.                     
                                                                                                                                                                               

Akademický sochař Juraj Opršal